14.01.2017 MH FUKS     
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
7WillmannThomasMO K92505
11GüntherMarkusMO K92404
21FrietersGuidoMO K92296
38FrietersAnneMO K9248
40BenninghoffDorotheeMO K9217
46BergmannConradMO K92-86
74BathInesMO K92-9210
15.01.2017 DU ZHN
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
7BergmannConradMO K92644
30BenninghoffDorotheeMO K92146,5
40GoletzHubertMO K92-57
46HillebrechtSabineMO K92-147
70KleinBurkhardMO K92-6211,5
19.02.2017 DDV
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
11FrietersGuidoMO K92655,5
20WillmannThomasMO K92258
26BathInesMO K9286
27MenkeArndtMO K9288
31RidderArnoMO K9237
40SchützendorfJürgenMO K92-89
52MatthiessenCarstenMO K92-278
56HillebrechtSabineMO K92-389
58BergmannConradMO K92-4210
60KleinBurkhardMO K92-499
63HerbstKlaus-DieterMO K92-6310
69GoletzHubertMO K92-7710
71BenninghoffDorotheeMO K92-989
72FrietersAnneMO K92-11211
22.04.2017 MZ DR
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
17BergmannConradMO K92296
38BenninghoffDorotheeMO K92-38
72HerbstKlaus-DieterMO K92-6310
23.04.2017 DA JA
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
49BenninghoffDorotheeMO K92-419
59HerbstKlaus-DieterMO K92-9111
10.06.2017 KS Obw
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
28MenkeArndtMO K9219,5
11.06.2017 NOMBAZ
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
16MenkeArndtMO K92297
24.06.2017 EE DIAL
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
20HerbstKlaus-DieterMO K92326
25.06.2017 B FUEX
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
17HerbstKlaus-DieterMO K92446,5
01.07.2017 H ROED
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
53HerbstKlaus-DieterMO K92-4810
02.07.2017 HL DC
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
35HerbstKlaus-DieterMO K92-15
22.07.2017 HH DKCB
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
24BergmannConradMO K9238,5
23.07.2017 HH FuBu
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
4KleinBurkhardMO K92616
22BergmannConradMO K92157
19.08.2017 BS CBDF
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
8BenninghoffDorotheeMO K92594
27HerbstKlaus-DieterMO K9257
20.08.2017 BS 1DDC
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
82HerbstKlaus-DieterMO K92-449
91BenninghoffDorotheeMO K92-5811
26.08.2017 F SGCB
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
31BergmannConradMO K92137
51GüntherMarkusMO K92-2110
27.08.2017 OF SPRE
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
51GüntherMarkusMO K92-298
68BergmannConradMO K92-7512
14.10.2017 D DRAD
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
23KleinBurkhardMO K92146
27MatthiessenCarstenMO K9227
44BergmannConradMO K92-268
15.10.2017 E GD88
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
16BenninghoffDorotheeMO K92326,5
27MenkeArndtMO K92127
57KleinBurkhardMO K92-8311
21.10.2017 SU MOBU
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
8FrietersGuidoMO K92614
9MenkeArndtMO K92615,5
10BergmannConradMO K92425
32BenninghoffDorotheeMO K92-289
44FrietersAnneMO K92-5510
22.10.2017 BN FuRh
PlatzNachnameVornameVereinSPPlz
10MenkeArndtMO K92496
19BenninghoffDorotheeMO K92188
44BergmannConradMO K92-319